#kommentartext { background-image:url(http://image.haber7.com/v3/images2/h7_yorumyap.gif); } //-->

f harfi ile baslayan isimler

F HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER VE ANLAMLARI



 
- Kısaltmalar -


IPUCU:CTRL + F Tuşuna basarak isim arayabilirsiniz.


FADALE: (Ar.) Er. 1. Faziletli. 2. Rasulullah'a tabi olmuş sahabedendir. Medineli ilk müslümanlardandır. Birçok hadis rivayeti mevcuttur.

 

FADIL: (Ar.) Er. - (bkz. Fâzıl).

 

FADİLE: (Ar.) Ka. - (bkz. Fazıl).

 

FADİME: (Tür.) Ka. - (bkz. Fatma).

 

FADL: 1. İyilik. 2. Fazilet. 3. Erdemlilik. Fadl b. Abbas b. Abdülmuttalib: Rasulullah'ın amcası Abbas (r.a.)'ın oğludur.

 

FAHAMET: (Ar.) Ka. 1. Fahimlik, ululuk. 2. İtibar, kıymet, değer.

 

FAHHAR: (Ar.) Er. 1. Çok övünen, kendini çok metheden. 2. Çanak, çömlek, toprak testi. 3. Saksı.

 

FAHİM: (Ar.) Er. 1. Akıllı, anlayışlı, kavrayışlı.2. Ulu, büyük, sayan.

 

FAHİME: (Ar.) Ka. - (bkz. Fahim).

 

FAHİR: (Ar.) Er. 1. Övünülecek, iftihar edilecek. 2. Şerefli, kıymetli. 3. Parlak, güzel, mükemmel.

 

FAHİRE: (Ar.) Ka. - (bkz. Fahir).

 

FAHREDDİN: (Ar.) Er. - Dinin övdüğü, diniyle övünen. Dinin seçkini. Fahreddin Razi: (Rey 1149-Horat 1209). Müfessir, kelamcı. Dilbilimci. Fizikçi. Tıpçı.

 

FAHRİ: (Ar.) Er. - Bir karşılık beklemeden yalnızca şeref ve iftihar vesilesi olarak kabul edilen iş. (İş, sıfat, unvan). Fahri aza, fahri üye; maaşsız, ücretsiz veya müessese için gurur kaynağı olan kişi.

 

FAHRİYYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Fahri). İslami edebiyatla, şairlerin kendi vasıflarından, faziletlerinden ve şairlik kuvvetlerinden bahsettikleri şiirler. Daha çok kasidelerin bir bölümü bu şekildedir.

 

FAHRUNNİSA: (Ar.) Ka. - (bkz. Fahir). - Çok övünen, şanlı, şerefli, onurlu kadın.

 

FAİK: (Ar.) Er.  1. Üstün, seçkin, yüksek, ileri. 2. Mümtaz, manevi olarak üstün olan.

 

FAİKA: (Ar.) Ka. - (bkz. Faik).

 

FAİZ: (Ar.) Er. - Fevz bulan, muradına ulaşan, başarı kazanan. Kur'an'da müslümanları vasfetme sadedinde birçok yerde geçmektedir.

 

FAİZA: (Ar.) Ka. - (bkz. Faiz).

 

FAKI: (Tür.) Er. - Fakih'ten bozma kelime. Anadolu'da okuryazar ve bilgili imam, hoca gibi kimselere eskiden verilen unvan.

 

FAKİH: (Ar.) Er. l. Bir şey bilen yahut anlayan kimse. 2. Fıkıh ilminde üstad. İslam hukuk bilgini.

 

FALİH: (Ar.) Er. 1. Felaha eren, başarı kazanan, muradına eren. 2. Toprağı süren, eken.

FARABİ: (t.h.i.) Er. - 870-950 yıllan arasında yaşamış ve Aristo felsefesinin İslam aleminde yayılmasına yol açmış Türk filozofudur. Kendisine muallim-i sani (Aristo'dan sonra 2. üstad) unvanı verilmiştir. Eserlerinin İbn-i Sina üzerinde büyük tesiri vardır. Kanun dediğimiz çalgının mucididir. Asıl adı "Ebu Nasır Muhammed'tir.

 

FARİS: (Ar.) Er. 1. Atlı (süvari). 2. Binici, ata binmekte maharetli. 3. Ferasetli, anlayışlı. 4. İran'ın güneyindeki Şiraz vilayeti.

 

FARİSE: (Ar.) Ka. - (bkz. Faris).

 

FARUK: (Ar.) Er. 1. Haklıyı-haksızı ayırmakta güçlü olan. 2. Doğruyu yanlıştan ayıran. 3. Keskin. - Hz. Ömer'in lakabı; haklıyı haksızdan ayırederek adaleti tam yerine getirmekte ün kazandığı için "Faruk" kelimesiyle adlandırılmıştır.

 

FARÛKİ: (Ar.) Er. - Hz. Ömer'in nesline yahut adaletine mensup.

 

FARYAB: (Fars.) Er. 1. Dere ve ırmak suyu ile sulanan yer. 2. Eski Horasan'da Delh'e yakın bir şehir.

 

FATİH: (Ar.) Er. 1. Fetheden, açan. 2. Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi zapteden kimse. 3. Hüküm veren anlamında, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından biridir. A'raf suresi 89. ayet. - İstanbul'u fetheden yedinci Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Han'a bu fethinden ötürü verilen unvan.

 

FATİN: (Ar.) Er. 1. Zeki, anlayışlı. 2. Zihni açık, kavrayışlı. Uyanık.

 

FATÎNE: (Ar.) Ka. - ((bkz. Fatin).

 

FATIMA: (Ar) Ka. 1. Sütten kesilmiş. 2. Kendisi ve zürriyeti cehennemden uzak kılınmış.- Hz. Peygamber'in Hz. Hatice'den dünyaya gelen en küçük kızının adıdır. Hicretten 18 yıl önce 605'te Mekke'de dünyaya gelmiştir. 632 yılında Medine'de vefat etmiştir. 18 yaşında iken Hz. Ali ile evlenmiş, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Ümmü gülsüm ve Hz. Zeyneb adında dört çocuğu vardır. Rasûlullah (s.a.s)'tan sonra 6 ay yaşamıştır. Lakabı Zehra'dır.

 

FATMAGÜL: (Ar.) Ka. - (bkz. Fatma).

 

FATMANUR: (Ar.) Ka. - (bkz. Fatma).

 

FAYİH: (Ar.) Er. - Kendiliğinden dağılan güzel koku.

 

FAYİHA: (Ar.) Ka. 1. Çiçek veya meyve kokusu. 2. Güzel kokulu nesne.

 

FAYSAL: (Ar.) Er. 1. Keskin hüküm, karar. 2. Halletme, neticelendirme. 3. Keskin kılıç. 4. Hakim.

 

FAZIL: (Ar.) Er. 1. Faziletli, fazilet sahibi. 2. Erdemli, faik, üstün. - (bkz. Faik, Fadıl).

 

FAZILA: (Ar.) Ka. - (bkz. Fazıl).

 

FAZİLET: (Ar.) Ka. 1. İnsanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye olan devamlı ve değişmez istidat, güzel vasıf. 2. Kişiyi, ahlaklı ve iyi hareket etmeye yönelten manevi kuvvet. 3. İnsanın yaratılışındaki iyilik, iyi huy, erdem. 4. İyi anlak, iffet. - (bkz. Erdem).

FAZLI: (Ar.) Er. 1. Değer, üstünlük, iyilik, fazilet, lütuf. 2. Fazla, ziyade, artık, baki. 3. İki sayının birbirinden olan farkları. 4. İlim ve irfan sahibi. 5. Âli, cenablık, ihsan, cömert. 6. Olgunluk.

 

FAZLULLAH: (Ar.) Er. - Allah'ın fazlı, erdemi, lütfü.

 

FECRİ: (Ar.) Er. - Sabaha karşı güneş doğmadan önce ufkun gündoğusu tarafından görülen aydınlığı, tanyerinin ağarması.

 

FECRİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Fecri).

 

FEDAİ: (Ar.) Er. l. Canını esirgemeyen, mühim bir maksat uğrunda canını vermeye hazır bulunan. 2. Allah yoluna başkoymuş.

 

FEDAKÂR:  (Fars) Er. - Birleşik isim. Kendini veya şahsi menfaatlerini esirgemeyen.

 

FEDAYİCAN: (a.f.i.) Er. - Canını vermeye hazır, canını verme.

 

FEHAMET: (Ar.) Ka. - (bkz. Fahamet).

 

FEHİM: (Ar.) Er. - Zeki, anlayışlı, pek çok anlayan.

 

FEHMİ: (Ar.) Er. - Fehme mensup, fehim ile ilgili (bkz. Fehim).

 

FEHMİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Fehmi).

 

FELAH: (Ar.) Er. - Kurtuluş, selamet, mutluluk, bahtiyarlık.

 

FELAK: (Ar.). 1. Gün ağarması. 2. Kur'an-ı Kerim'in 113. suresinin adı. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

FELİN: (Ar.) - Mantar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

FENER: (Yun.) Er. - İçinde ışık kaynağı bulunan şeffaf mahfaza.

 

FERAĞ: (Fars.) Er. - Serin rüzgar.

 

FERAH: (Ar.) Ka. 1. Gönül açıklığı. 2. Sevinç, scvinme.

 

FERAHENGİZ: (f.b.i.) Ka. - Ünlü bir çeşit lale.

 

FERAHET: (Fars.) - Şan ve şeref. -Erkek ve kadın adı.

 

FERAHFEZA: (a.f.i.) Ka. 1. Ferah artıran. 2. Türk müziğinin mürekkeb makamlarından. 3. Meşhur bir lale türü.

 

FERAHNA: (Fars.) Ka. 1. Bolluk, genişlik. 2. Geniş yer.

 

FERAHNAK: (a.f.b.s.) Ka. - Sevinçli. - Türk müziğinin mürekkeb makamlarından.

 

FERAHNAZ: (Fars.) Ka. - Nazlı kız.

 

FERAHŞAN: (a.f.b.s.) Ka. 1. Sevinç veren. 2. Ferah saçan.

 

FERAMUŞ: (Fars.) Er. - Unutma, hatırdan çıkma, nisyan.

 

FERASET: (Ar.) Ka. - Anlayışlılık, çabuk seziş.

 

FERAY: (Fars.) Ka. - Aydınlık, parlak ay, canlılık, süs, zinet.

 

FERDA: (Fars.) Ka. 1. Yarın. 2. Gelecek zaman, ati. 3. Ahiret, öbür dünya.

 

FERDANE: (Ar.) Ka. - Tekli, yalnız.

 

FERDİ: (Ar.) Er. - Fertle ilgili, ferde has, tek başına yapılan.

 

FERDİYYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Ferdi).

 

FEREC: (Ar.) Er. 1. Gam, tasa ve sıkıntıdan kurtulma. 2. Zafer.

 

FERHAD: (f.h.i.) Er. - Anadolu Anonimi'nde Ferhad ve Şirin adıyla meşhur olan eski bir hikayenin erkek kahramanı olup Şirin'in aşıkıdır. - (bkz. Ferhat).

FERHAL: (Fars.) Ka. Kıvırcık ve dolaşık olmayan uzun saç.

 

FERHAN: (Ar.) Er. 1. Sevinçli, mesut. 2. Şen, memnun.

 

FERHAT: (Ar.) Er. - Sevinç, neşe. (bkz. Ferhad).

 

FERHUNDE: (Fars.) Ka. - Mübarek, mesut, meymenetli, kutlu, uğurlu.

 

FERİD: (Ar.) Er. - Tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, ölçüsüz, üstün. - Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır.

 

FERİDE: (Ar.) Ka. - (bkz. Ferid). -Kendi reyiyle hareket eden, kibirli, gururlu kimse.

 

FERİDUN: (Fars.) Er. 1. Sekizinci gök. 2. Pişdadilerin 6. padişahı olup Cemşid sülalesinden demirci Gave'nin yardımıyla Dahhak-ı Mari'yi öldürmüştür. Lakabı Ferruh'tur.

 

FERİDÜDDİN: (Ar.) Er. - Dinin feridi, tek, eşsiz, kıyas kabul etmez kimse.

 

FERİT: (Fars.) Er. 1. Avcı kuş. 2. Donmuş, katılaşmış şey.

 

FERMA: (Fars.). 1. Emreden, buyuran. 2. Amir. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

FERMAN: (Fars.) Er. 1. Emir, buyruk. 2. Padişah tarafından verilen yazılı emir, berat, buyrultu.

 

FERMEND: (Fars.) Er. - Mevki ve şeref sahibi.

 

FERRUH: (Fars.) Er. 1. Uğurlu, kutlu. 2. Mübarek. 3. Aydınlık insan. - (bkz. Mübarek).

 

FERRUHİ: (Fars.) Er. 1. Ferruha ait. 2. Uğurluluk, meymenet. 3. İranlı ünlü şair.

 

FERZAN: (Fars.) Ka. - İlim ve hikmet.

 

FERZANE: (Fars.) 1. Alim, bilgin, seçkin. 2. Benzerlerinden, akranlarından ileride. 3. Hakim, feylesof. 4. Tasavvufta, ncfsani bağlantılardan sıyrılmış olan derviş. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

FESAHAT: (Ar.) - Açıklık, duruluk. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

FETANET: (Ar.) Ka. - Zihin açıklığı, zihnin yaratılıştan bir şeyi çabuk ve iyi kavraması. Peygamberlere mahsus beş sıfattan biridir.

 

FETHİ: (Ar.) Er. - Fethe mensup. Fetih hakkında yazılan kaside.

 

FETHİYYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Fethi).

 

FETHULLAH: (Ar.) Er. - Dinin açılması. Yaşamaya başlamak. Allah'ın nusreti.

 

FETİH: (Ar.) Er. 1. Açma, açış, açılma. 2. Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi ele geçirme. 3. Zafer. 4. Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi. 5. Kapalılığı giderme, ihtilafı halletme.

 

FETTAH: (Ar.) Er. 1. Açan, açıcı, zafer kazanmış, üstün gelmiş. 2. Kullarının kapalı işlerini açan, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden.

 

FEVZİ: (Ar.) Er. 1. Kurtuluşla ilgili. 2. Zafere ait. 3. Galip gelen, üstün olan.

 

FEVZİYE: (Ar.) Ka. 1. (bkz. Fevzi). 2. Tarihte, yeniçeri ocağının kaldırılması üzerine 2. Sultan Mahmud tarafından eski adalar mevkiine verilen ad.

FEYHA: (Ar.) - Büyük, geniş, engin.- Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

FEYYAZ: (Ar.) Er. 1. Çok faydalı, çok verimli. 2. Feyiz, bereket ve bolluk veren.

 

FEYZA: (Ar.) Ka. 1. Suyun taşıp akması. 2. Bolluk, çokluk, verimlilik, fazlalık, gürlük, ilerleme, çoğalma. 3. İlim, irfan. 4. Feyz ile dolu olan.

 

FEYZİ: (Ar.) 1. İlim, irfan. 2. Akma, suyun akıp taşması. 3. Bolluk çokluk, verimlilik. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

FEYZULLAH: (Ar.) Er. - Allah'ın feyzi, bolluğu, bereketi.

 

FEZA: (Ar.) 1. Ucu bucağı bulunmayan boşluk. 2. Dünyanın sonsuz olan genişliği, sema. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

FEZZAN: (Ar.) - Büyük Sahra'da, Trablus ülkesinin güneyinde bir ülke.- Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

FIRAT: (Ar.) Er. 1. Tatlı su. 2. Türkiye'nin en uzun nehri.

 

FİDAN: (Yun.) Ka. 1. Yeni yetişen körpe ağaç. 2. Fidan boylu: İnce uzun mütenasip.

 

FİDE: (Yun.) Ka. - Bahçıvanlıkta, yastıklarda tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan sebze veya körpe çiçek.

 

FİGEN: (Fars.) Ka. - Atıcı, yıkıcı, düşürücü.

 

FİKRET: (Ar.) Er. 1. Fikir, düşünce. 2. İdrak. 3. Zihin, akıl. 4. Murat, maksat, niyet. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

FİKRİ: (Ar.) Er. - Fikre ait, fikirle ilgili, düşünerek meydana getirilen şey.

 

FİKRİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Fikri).

 

FİLİZ: (Ar.) Ka. 1. Bitkilerde yeni sürgün, tohumdan çıkan yeni uçlar. 2. Ocaktan çıkarılmış, eritilmemiş ham maden, cevher, gümüş, filiz. 3. Betonarmede demirleri eklemek için bırakılan uzantılar. 4. İnce taze ve güzel vücutlu.

 

FİRAS: (Ar.) Er. 1. Yiğit, mert. 2. Binici, at yetiştirici.

 

FİRAZENDE: (Fars.) - Yükselten. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

FİRDEVS: (Ar.) Ka. 1. Cennet, 2. Bostan, bahçe. - Firdevsi: İran'ın milli destanı olan "Şeyhname"nin yazarıdır. Adı, Mansur b. Hasan'dır. 934-1020 yıllan arasında yaşadığı tahmin edilmektedir.

 

FİRUZ: (Ar.) Er. - Mesut, mutlu, sevinçli, ferah, uğurlu, iyi bahtlı.

 

FİRUZE: (Ar.) Ka. 1. (bkz. Firuz). 2. Nişabur'da çıkan açık mavi renkli ve değerli bir yüzük taşı. 3. Açık yeşil, dağ yeşili ile gök mavisi arasında ve bal mumu parlaklığında maruf kıymetli taş.

 

FİTNAT: (Ar.) Ka. - Zihin açıklığı, zeyreklik. Zihnin herşeyi çabuk anlayışı. Türk şairlerinden meşhur bir İslam hanımının adıdır. Asıl adı Zübeyde'dir.

 

FUAD: (Ar.) Er. - Kalb, yürük, gönül.

 

FULYA: (İtal.) Ka. - Nergisgillerden, san renkte çiçeği keskin ve güzel kokulu bir bitki, sarı soğançiçcği.

 

FUNDA: (Tür.) Ka. - Kırcık yerlerde yetişen ve birçok çeşidi olan çalı.

 

FURAT: (Ar.) Er. - (bkz. Fırat).

 

FURKAN: (Ar.) Er. - Hakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik.

 

FUZULİ: (Ar.) Er. 1. Boşuna, yersiz, lüzumsuz, haksız. 2. Boşboğaz lüzumsuz işlerle uğraşan. 3. Yetkisi olmadığı halde başkası namına tasarrufta bulunan. - Fuzuli Mehmed:   XVI. yy. 'da yaşamış büyük Türk şairlerinden. Çağatay edebiyatı da dahil olmak üzere, Türk edebiyatının birçok sahalarında kuvvetli tesir ve nüfus sahibidir. Türkçe, Arapça, Farsça, manzum, mensur birçok eserleri vardır. Bunlar arasında "Leyla ve Mecnun" mesnevisi çok meşhurdur.

 

FÜRUZAN: (Fars.). - Parlayıcı, parlayan, parlak. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

FÜSUN: (Ar.) Ka. - Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.

 

http://img.webme.com/pic/i/islamvedinim/uyeol.gif

Bugün 1416 Din Kardesimiz Sitemizi Ziyaret Edip 1648 Defa Sayfaları Kliklemiştir.Sağolsunlar Varolsunlar

"Merhaba ziyaretçi, IP adresin 54.87.39.97" Burdasın = > f harfi ile baslayan isimler

http://img.webme.com/pic/i/islamvedinim/dua-zinciri-banneri.gif

EFENDİMİZ

Efendimizin Hayatı
Cocuklugu
Peygamberligin Verilisi
İlk Müslümanlar
Tüm Liste
Medine Hicreti
Hicret 1 Yılı
Hicret2 yılı
Bedir
Veda Hutbesi

Çile

Hikayeler

Osmanlı Padisahlari

Seçtiklerimiz

Yahudilere Açıklamalar
Yahudi ve Hristiyanlara Cevap
Kelime-i Tevhidin Manası
Ehl-i Sünnet İtihatı
Amel
İman Azalıp Çoğalmaz
Ehli Kıble
Günah İşlemek
İmanın Alameti
İmanın Zirvesine Çıkmak
İmanın Kısımları
Hubbi Fillah
İman ve İslam Farklımıdır
ALLAHa Var Demek Yeterlimi
İnandım Demek Yeterlimi
ALLAHın Rahmeti
Fıkhı Ekber
Dinde 10 Esas
Emali Kasidesi
Zerre İman Nedemek
İslamiyetten Haberi Olmayanlar
Elbette Muminim
Aşırı Dincilik
İnanmak İhtiyaçmı
Ölmeden Önce ALLAH a Kabusmak
Hidayet Nedir?
ALLAHın Varlığına İman
ALLAHın Varlığının İspatı
ALLAH kelimesinin Kökeni
Ahiret Beden Ruh İlişkisi
Cinlerin Varlığının ispatı
Ruhun Varlığının İspatı
Kuran Yazılması
Kuranda Çelişki Yoktur
Kuranın Çoğaltılması
Sükredelim Halimize
Üç Aylara Girerken

Rahman Suresi
Kısa Kısa . . .
Kıssadan Hisse . . .
Destekcilerimiz . . .

Yedi Tavsiye
Ayağa Kalkmak
Sevgiliye Mektup
Arapçada "Ke" Zamiri
Seyyid'l-istiğfar Duası
Peygamberler Tarihi
Bir Ders Bin Bir İbret
Selam Olsun İbrahim'e
Haya imandandır
Otuz Senede Neler Öğrendin?
Ana-Baba Hakkı
Kayser'in Kızının Hidayeti
Bunları Biliyormusunuz ?
Karayizbiz
Tolga Nalkon
Bir-Huzun
Haber-Can
Efgan
Silsile
Naatlar

islamvedinim.tr.gg sitesinde yer alan yazı ve makaleler sadece bilgilendirme amaçlı ve belirli konular üzerine hazırlanmış yazı ve makalelerin bir araya gelmesinde oluşmuştur. Sitemizde yayınlanan içerik sizin yaşadığınız sorunlara birebir çözüm ve ilaç sunmayabilir. Bizim ziyaretçilerimize tavsiyemiz; Bulundunuz bölgedeki dini mevzularda ehil uzmanları ile de irtibata geçip sorunlarınız konusunda onlardan da destek alabilmenizdir. Sağlık problemleriniz için ise lütfen en yakin güvenilir hastaneye başvurunuz. Sitemizde okuduğunuz ya da okuyacağınız herhangi bir yazı ya da makaleden doğan maddi ya da manevi problemlerden sitemiz sorumlu değil. Eğer sitemiz içersinde uygun olmayan ya da hatalı yazı ya da bilgiye rastlarsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz.Teşekkürler

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=